De cliëntenraad van Stichting de Beuk is een essentieel orgaan dat de belangen van onze cliënten behartigt en een cruciale rol speelt in de beleidsvorming binnen onze organisatie. Deze raad zorgt ervoor dat de stemmen van de cliënten een centrale plaats hebben in de manier waarop wij onze zorg en diensten vormgeven en verbeteren.

Samenstelling en termijn

De leden van de cliëntenraad dienen voor een termijn van vier jaar, wat zorgt voor continuïteit en tegelijkertijd de raad altijd in beweging houdt met nieuwe perspectieven en ideeën. De huidige termijn van de raad loopt tot 2028. Deze structuur zorgt ervoor dat we altijd frisse inzichten hebben en ons beleid kunnen aanpassen aan de evoluerende behoeften van onze cliënten.

Bijeenkomsten en overleg

De raad komt maandelijks bijeen en heeft jaarlijks één à twee keer een overleg met het bestuur en een jaarlijkse ontmoeting met de Raad van Toezicht. Deze momenten zijn cruciaal voor de uitwisseling van ideeën en gezamenlijke beleidsvorming.

Rol en doelstellingen

  • Het geven van advies aan het bestuur over zorgverbetering.
  • Het vertegenwoordigen van cliëntenbelangen bij het ontwikkelen van beleid.
  • Het stimuleren van open dialoog tussen cliënten, bestuur en Raad van Toezicht.
  • Het bewaken van kwaliteit, veiligheid en cliënttevredenheid.

Voor meer informatie over de cliëntenraad of als u interesse heeft in deelname, neemt u gerust contact met ons op. Uw betrokkenheid en inzichten zijn van grote waarde voor Stichting de Beuk.