Verantwoordelijke voor Gegevensverwerking

Stichting de Beuk, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70086656, gevestigd aan de Goorseveldweg 180, 7548 PP in Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt onze Functionaris voor Gegevensbescherming, Lennard Groeneveld, bereiken via Lennard@stichtingdebeuk.nl of telefonisch via 053-4282000.

Inleiding

Bij Stichting de Beuk worden uw persoonlijke en medische gegevens verzameld voor de uitvoering van onze zorg- en hulpverlening, evenals vanuit onze rol als werkgever. Wij hanteren de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving als leidraad om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en informeren u via deze verklaring over onze gegevensverwerking.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het leveren van onze diensten is het verwerken van uw persoonsgegevens onontbeerlijk. Dit omvat gegevens die u direct of indirect kunnen identificeren. Wij verzamelen gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, verzekeringsgegevens, BSN en relevante gezondheidsinformatie. Deze gegevens verkrijgen we voornamelijk direct van u, maar ook via zorggerelateerde uitwisselingen zoals COV-controles en berichtenuitwisselingen binnen de zorgsector.

Doel en grondslag van verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om onze diensten te kunnen leveren, wettelijke verplichtingen na te komen, en onze gerechtvaardigde belangen te behartigen. We zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken zonder uw expliciete toestemming.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking of verzoeken om gegevensoverdracht. Verzoeken worden binnen vier weken behandeld. Voor het indienen van verzoeken kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking of zolang de wet ons verplicht deze te bewaren.

Medische informatie en delen met derden

Medische informatie wordt alleen gedeeld met direct betrokken zorgverleners, tenzij u bezwaar maakt. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve indien de wet ons hiertoe verplicht of in het geval van een ernstige dreiging voor uw gezondheid of die van anderen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Stichting de Beuk neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking.