Stichting de Beuk staat voor een unieke benadering in de zorg, waarbij we ons richten op het ondersteunen van mensen die het minder hebben getroffen in het leven, zoals die met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, niet aangeboren hersenletsel, gedragsproblematiek, verslavingsproblematiek of een combinatie van deze zaken. Onze holistische benadering, geworteld in een respectvolle en empathische aanpak, weerspiegelt onze oorsprong en is gericht op het creëren van een veilige en stimulerende leefomgeving voor onze cliënten.

De kern van onze methodiek is het werken vanuit de groep, waarbij de cliënten in kleine, ondersteunende gemeenschappen leven. Deze aanpak bevordert niet alleen het gevoel van veiligheid en geborgenheid, maar stimuleert ook sociale interactie en persoonlijke ontwikkeling. In deze gemeenschappen, waar rust, structuur en duidelijkheid heersen, bieden we zorg op maat aan, variërend van verblijf en dagbesteding tot ambulante begeleiding, om iedereen die bij ons woont of dagbesteding volgt, te helpen zich optimaal te ontwikkelen. Ons team van toegewijde professionals biedt zorg die verder gaat dan de standaard, waarbij we niet alleen focussen op fysieke behoeften, maar ook op de emotionele en sociale aspecten van het welzijn van onze cliënten.

Bij Stichting de Beuk zijn we trots op onze aanpak, die zowel professioneel als persoonlijk is, en streven we ernaar om iedereen, van 18 tot 75 jaar, een plaats te bieden waar ze kunnen groeien, leren en bloeien. Ons doel is om een verschil te maken in de levens van mensen die onze hulp het meest nodig hebben, en hen te begeleiden naar een zelfstandiger waarin een ieder zich gewenst en nuttig voelt.

Missie & visie

Stichting de Beuk zet zich in voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische aandoening. We streven ernaar om voor hen een veilige basis te vormen in onze kleinschalige woongroepen, die bewust gelegen zijn in de natuur. De zorg die wij leveren, is gebaseerd op een solide missie en visie, die als volgt zijn geformuleerd:

Visie

In de huidige maatschappij zijn er mensen die het beter hebben en zij die het minder hebben getroffen in het leven. Mensen die door een psychische of verstandelijke beperking niet mee kunnen in de maatschappij, daarin verdwalen en soms zelfs op het verkeerde pad komen. Juist voor deze mensen wil stichting de Beuk er zijn.

Er zijn vanuit een holistisch gedachtegoed omdat ieder mens telt en ertoe doet. Deze mensen, met vaak een multiproblematiek, hebben in de visie van stichting de Beuk behoefte aan veiligheid, respect en zich gewaardeerd voelen als een volwaardig en waardevol individu.

Hierbij is het onderdeel zijn van een woon- en leefgemeenschap, waar rust, structuur en duidelijkheid heerst, erg belangrijk voor het welbevinden. Stichting de Beuk biedt deze woon- en leefomgeving.

Missie

Stichting de Beuk heeft als doelstelling om mensen met geestelijke en psychosociale problemen en/of een licht verstandelijke beperking hulp te bieden.

Het doel van de begeleiding is gericht om mensen te ondersteunen en te begeleiden bij het leven in de maatschappij. Begeleiden is zoveel meer dan een sopje door het huis, een pleister op een wond of een factuur betalen. Wij hopen vanuit opgebouwde ervaring en expertise een stukje meer te kunnen bieden.

Methodiek

Binnenkort meer..

Team

Bij Stichting de Beuk is ons team het hart van onze organisatie. Elke medewerker draagt bij aan de unieke sfeer en de kwalitatieve zorg die wij leveren. Ons toegewijde team bestaat uit professionals met diverse achtergronden en specialisaties, verenigd door een gemeenschappelijk doel: het bieden van de beste zorg en ondersteuning aan onze cliënten.

Raad van bestuur

Stichting de Beuk is opgericht door Marlou Meinema, die tevens de enige bestuurder van onze organisatie is. Haar unieke combinatie van expertise in zowel de zorg als bestuurskunde vormt de basis van onze aanpak en strategie.

Over het bestuur

Marlou Meinema heeft een uitgebreide achtergrond in de zorg, opgeleid als verpleegkundige, en heeft daarna haar studie in bestuurskunde voltooid. Deze combinatie van praktische zorgervaring en strategisch inzicht stelt haar in staat om Stichting de Beuk te leiden met een diep begrip van zowel de dagelijkse zorgbehoeften als de bredere organisatorische uitdagingen. Haar leiderschap kenmerkt zich door een persoonlijke betrokkenheid bij zowel de cliënten als het personeel, en een voortdurende toewijding aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Rol en Verantwoordelijkheden

Onze bestuurder is verantwoordelijk voor:

 • Het bepalen en uitdragen van de strategische richting van Stichting de Beuk.
 • Het waarborgen van de missie en visie van de organisatie.
 • Toezicht houden op alle aspecten van de bedrijfsvoering, inclusief financieel management, personeelsbeleid en kwaliteitscontrole.
 • Het onderhouden van relaties met externe stakeholders en het vertegenwoordigen van de stichting in het publieke domein.

Persoonlijke noot

Ik ben een gedegen bestuurder in de zorg met een passie voor het welzijn van mensen. Mijn benadering is creatief, oplossingsgericht en doordrenkt met een scherp oog voor detail en de menselijke maat. Met een sterke analytische blik en besluitvaardigheid ben ik toegewijd aan het vinden van innovatieve oplossingen binnen de complexiteit van de zorgsector. Mijn drive komt voort uit het streven naar een evenwicht tussen efficiëntie en menselijke betrokkenheid, wat resulteert in duurzaam en succesvol bestuur in de zorg met het oog gericht op de cliënt.

Als bestuurder bij Zorginstelling De Beuk ben ik verantwoordelijk voor strategisch leiderschap, financieel beheer, stakeholdermanagement, kwaliteitsbeheer, personeelsbeleid en strategische beleidsvoering. Mijn leiderschap richt zich op duurzaamheid, groei en het waarborgen van hoogwaardige zorgdiensten.

Raad van toezicht

Stichting de Beuk heeft een raad van toezicht die een essentiële rol speelt bij haar bedrijfsvoering. De raad bestaat uit een drietal leden die samen de onafhankelijke raad vormen. De leden stellen zichzelf graag hieronder aan u voor;

Rob

Stella

Ben

Kerntaken en Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken van de Raad van Toezicht omvatten:

 • Het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Stichting de Beuk.
 • Het functioneren als klankbord voor het bestuur en het bieden van advies.
 • Het toezien op de naleving van wet- en regelgeving en het waarborgen van ethische normen.
 • Het beoordelen van de financiële strategie en de jaarrekening.
 • Het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg.

Toewijding aan Kwaliteit en Integriteit

De Raad van Toezicht zet zich in voor het behouden van de hoogste normen van kwaliteit en integriteit binnen Stichting de Beuk. Door een effectief toezicht te houden, draagt de raad bij aan de duurzaamheid en het succes van onze organisatie, en zorgt ervoor dat we onze missie om uitstekende zorg en ondersteuning te bieden, kunnen blijven vervullen.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Stichting de Beuk is een essentieel orgaan dat de belangen van onze cliënten behartigt en een cruciale rol speelt in de beleidsvorming binnen onze organisatie. Deze raad zorgt ervoor dat de stemmen van de cliënten een centrale plaats hebben in de manier waarop wij onze zorg en diensten vormgeven en verbeteren.

Samenstelling en termijn

De leden van de cliëntenraad dienen voor een termijn van vier jaar, wat zorgt voor continuïteit en tegelijkertijd de raad altijd in beweging houdt met nieuwe perspectieven en ideeën. De huidige termijn van de raad loopt tot 2028. Deze structuur zorgt ervoor dat we altijd frisse inzichten hebben en ons beleid kunnen aanpassen aan de evoluerende behoeften van onze cliënten.

Bijeenkomsten en overleg

De raad komt maandelijks bijeen en heeft jaarlijks één à twee keer een overleg met het bestuur en een jaarlijkse ontmoeting met de Raad van Toezicht. Deze momenten zijn cruciaal voor de uitwisseling van ideeën en gezamenlijke beleidsvorming.

Rol en doelstellingen

 • Het geven van advies aan het bestuur over zorgverbetering.
 • Het vertegenwoordigen van cliëntenbelangen bij het ontwikkelen van beleid.
 • Het stimuleren van open dialoog tussen cliënten, bestuur en Raad van Toezicht.
 • Het bewaken van kwaliteit, veiligheid en cliënttevredenheid.

Voor meer informatie over de cliëntenraad of als u interesse heeft in deelname, neemt u gerust contact met ons op. Uw betrokkenheid en inzichten zijn van grote waarde voor Stichting de Beuk.

Kwaliteit

De kwaliteit van zorg is een van de belangrijkste zaken binnen Stichting de Beuk. Wij zijn er trots op te kunnen melden dat onze organisatie het HKZ-keurmerk norm 165 heeft behaald, een bewijs van onze toewijding aan hoogwaardige zorg en professioneel management.

HKZ-Keurmerk

Een Bewijs van Kwaliteit Het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is een erkende norm die aangeeft dat een organisatie intern de zaken goed op orde heeft, betrouwbare en kwalitatieve zorg levert en continu werkt aan optimalisering van haar aanbod. Stichting de Beuk wordt jaarlijks geaudit door Kiwa, waarbij elke drie jaar een volledige audit plaatsvindt. Deze rigoureuze beoordelingen garanderen dat wij consistent voldoen aan de hoogste standaarden in de zorg.

Ons eigen kwaliteitssysteem

Om de kwaliteit van onze dienstverlening continu te waarborgen en te verbeteren, heeft Stichting de Beuk haar eigen kwaliteitssysteem ontwikkeld. Dit systeem stelt ons in staat om proactief onze processen te beheren, risico’s te minimaliseren en de beste zorg te leveren aan onze cliënten.

Voortdurende erkenning en verbetering

We zijn er trots op dat we door de jaren heen consequent ons HKZ-keurmerk hebben weten te behouden, een bevestiging van onze inzet voor kwaliteit. Dit succes is een direct resultaat van ons streven naar continue verbetering en onze toewijding aan het leveren van uitmuntende zorg.

Onze Belofte

Bij Stichting de Beuk is kwaliteit meer dan alleen een keurmerk of een reeks procedures; het is onze belofte aan u en uw familie. Deze belofte houdt in dat elke cliënt zorg en ondersteuning ontvangt die niet alleen aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet, maar ook met compassie en respect wordt geleverd.

 • Individuele aandacht: We begrijpen dat elke cliënt uniek is, met eigen behoeften en wensen. Onze zorgplannen zijn daarom op maat gemaakt en worden regelmatig bijgesteld om aan deze persoonlijke behoeften te voldoen.
 • Deskundige zorg: Ons team van gekwalificeerde zorgverleners is niet alleen goed opgeleid, maar heeft ook een hart voor de zorg. Zij zetten zich dagelijks in om het welzijn van onze cliënten te waarborgen.
 • Voortdurende ontwikkeling: Wij streven ernaar onszelf altijd te verbeteren. Dit betekent dat we actief nieuwe methoden en benaderingen verkennen om onze zorg nog effectiever en aangenamer te maken.
 • Transparantie en communicatie: Een open dialoog met cliënten en hun families is essentieel. We zijn toegewijd aan heldere communicatie en staan altijd open voor feedback en suggesties.

Deze belofte aan u is de kern van wat we doen bij Stichting de Beuk. Het is de drijvende kracht achter onze inzet voor kwaliteit en de reden waarom we streven naar voortdurende verbetering in alles wat we doen.

Jaarverslagen

Hier bieden wij u een transparant overzicht van onze jaarlijkse prestaties en ontwikkelingen bij Stichting de Beuk. Deze verslagen zijn een essentieel onderdeel van onze inzet voor openheid en verantwoordingsplicht.

Onze jaarverslagen

In onze jaarverslagen vindt u uitgebreide informatie over de activiteiten, financiële resultaten en belangrijke gebeurtenissen binnen onze organisatie. Elk verslag geeft een gedetailleerd beeld van onze prestaties en de voortgang die we hebben geboekt in het nastreven van onze missie om kwalitatieve zorg te leveren.

Waarom jaarverslagen belangrijk zijn

 • Transparantie: De jaarverslagen tonen onze toewijding aan transparantie naar onze cliënten, hun families, onze medewerkers en de bredere gemeenschap.
 • Verantwoording: Ze bieden een duidelijk overzicht van hoe we onze middelen beheren en benutten.
 • Inzicht: De verslagen geven belanghebbenden inzicht in onze uitdagingen, successen en de impact van ons werk.
 • Continuïteit en Groei: Ze zijn een instrument voor reflectie en continue verbetering, en helpen ons om te leren en te groeien als organisatie.

Toegang tot Onze Jaarverslagen

Hieronder vindt u links naar onze meest recente jaarverslagen. We nodigen u uit om deze te bekijken om een beter begrip te krijgen van Stichting de Beuk en onze inzet voor zorg en dienstverlening.

[Link naar het meest recente jaarverslag]
[Link naar het jaarverslag van vorig jaar]
[Link naar eerdere jaarverslagen]

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een specifiek onderdeel van onze jaarverslagen? Neem dan gerust contact met ons op. We staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Geschiedenis

Stichting de Beuk kent een lange voorgeschiedenis die haar oorsprong kent bij de oprichting van pastoraal bureau Enschede.

Onze oorsprong: Pastoraal bureau Enschede

Het verhaal van Stichting de Beuk begint in 2007 met de oprichting van Pastoraal Bureau Enschede door de heer Groeneveld en zijn vrouw. Deze organisatie, die aanvankelijk was opgezet om ambulante hulp te bieden, groeide snel uit tot een veelzijdige entiteit met de toevoeging van een bewindvoeringskantoor. Met het openen van een kantoor aan de Fazantstraat in Enschede, werd de basis gelegd voor een uitbreiding van onze dienstverlening. In 2010 maakte het bewindvoeringskantoor zich los als een onafhankelijke entiteit en is tot op heden cliënten aan het ondersteunen met haar diensten

Een nieuwe richting: Zorggroep in’t Zadel

In 2012 markeerde een belangrijke mijlpaal in onze geschiedenis toen een zorglocatie werd geïntroduceerd, waardoor cliënten naast ambulante begeleiding ook woonplekken met dagbestedingsmogelijkheden aangeboden konden worden. Dit was het begin van Zorggroep in’t Zadel, die de fakkel overnam van Pastoraal Bureau Enschede. Zorggroep in’t Zadel opende haar deuren voor cliënten met een verstandelijke beperking, psychische aandoening of verslavingsproblematiek en bood 24-uurs hulp en ondersteuning, geïnspireerd door een christelijk gedachtegoed. In de daaropvolgende jaren ervoer de organisatie een aanzienlijke groei, zowel in haar capaciteit als in de uitbreiding van het personeelsbestand. Echter, deze periode bracht ook zijn uitdagingen met zich mee, wat leidde tot een diepgaande herziening van de missie en structuur van de organisatie. Deze cruciale periode van reflectie en heroriëntatie resulteerde in een verfijning van onze missie en visie. Hierdoor werden sommige locaties gesloten om ons beter te kunnen concentreren op een meer specifieke doelgroep. Deze strategische herpositionering stelde ons in staat om onze focus te versterken en een meer gerichte, kwalitatieve zorg te bieden, afgestemd op de specifieke behoeften van onze cliënten. Deze periode heeft ook bijgedragen aan het vergaren van waardevolle ervaringen, waardoor de organisatie veel heeft geleerd en de kwaliteit van onze dienstverlening aanzienlijk is verhoogd. Als gevolg hiervan is Stichting de Beuk kwalitatief gegroeid, met een sterkere focus op het leveren van uitzonderlijke zorg.

De Geboorte van Stichting de Beuk

Met de rijke ervaringen en een duidelijk gedefinieerde focus die zijn opgedaan uit het verleden, ontstond de visie om een nieuwe organisatie op te richten. Deze visie werd werkelijkheid in 2017 met de oprichting van Stichting de Beuk, die een nieuw hoofdstuk inluidde in onze geschiedenis. Deze nieuwe organisatie, met een rechtsvorm die perfect aansloot op de eisen voor het leveren van zorg in natura onder Menzis en de WMO, markeerde een significante stap in onze professionalisering.

In 2018 was Stichting de Beuk getuige van een belangrijke mijlpaal met het verwelkomen van haar eerste contracten. Deze prestatie werd het volgende jaar gevolgd door het behalen van het HKZ-keurmerk, een erkenning van onze toewijding aan kwaliteit en professionaliteit in de zorg.

Deze reis, van de oorspronkelijke oprichting tot het huidige succes, is getuige geweest van talrijke uitdagingen, transformaties en successen. Elke stap in dit proces heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Stichting de Beuk tot de gerespecteerde en innovatieve zorgorganisatie die het nu is. Onze onwrikbare toewijding aan het bieden van de best mogelijke zorg aan onze cliënten blijft de drijvende kracht achter alles wat we doen. Stichting de Beuk staat vandaag de dag symbool voor een geschiedenis van groei, leren en streven naar uitmuntendheid in de zorg.

‘’Bij Stichting de Beuk eren we ons verleden, leren we van onze ervaringen en bouwen we voort op onze successen om onze cliënten altijd de hoogste kwaliteit van zorg en ondersteuning te bieden’’.