De ABC-methode richt zich op het voorkomen en omgaan met agressie. Er wordt gebruikgemaakt van een piramide die uit een aantal lagen bestaat. Als een zorgmedewerker erkent in welke laag een persoon zich bevindt kan een adequate interventie toegepast worden om escalatie te voorkomen en weer in contact met de cliënt te komen.
Interventies kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het bieden van ruimte, aanbieden van gedragsalternatieven, of het stellen van grenzen.
Sinds de initiële training in 2020 vindt jaarlijks een update plaats cursus voor alle medewerkers van het primaire zorgproces om de methode levend te houden. Tevens proberen wij tijdens elke teamvergadering een casus te bespreken en deze als team te analyseren met als doel een aanpak te vinden die wij als team toe passen. Binnen de Beuk zijn er ABC – ambassadeurs die regiehouders van deze methodiek zijn om collega’s hierin te coachen en samen over casussen te sparren.

Afbeelding1

Een essentieel onderdeel van de ABC-methode is dat er erkenning gegeven wordt aan het gedrag van de bewoner. Verder wordt er nadruk gelegd op het effectief omgaan met de (eigen) spanning en op een respectvolle manier verantwoordelijkheid laten nemen. Het doel is een Win- Win situatie voor alle betrokkenen te scheppen. Dit wordt gedaan door de samenwerking tussen bewoner en zorgmedewerker beter te laten verlopen en waar mogelijk alternatief gedrag aan te leren en situaties niet uit de hand te laten lopen.

Ervaringen met deze methode

”Sinds ik met de ABC-methode werk, ervaar ik dagelijks de positieve impact op onze zorgverlening. Deze aanpak geeft ons als medewerkers concrete handvatten om effectief om te gaan met agressie en spanningen. Door de laag waarin een bewoner zich bevindt te herkennen, kunnen we gericht interveniëren, escalatie voorkomen en constructief het contact herstellen. De jaarlijkse updatecursussen houden onze kennis fris en de mogelijkheid om tijdens teamvergaderingen casussen te bespreken, versterkt ons teamgevoel en onze gezamenlijke aanpak. Het mooiste is het gevoel van een win-win situatie te creëren, waarbij zowel bewoners als wij als zorgmedewerkers voelen dat we samenwerken aan een betere leefomgeving. Dit alles maakt mijn werk bij Stichting de Beuk bijzonder waardevol en vervullend.”