Het recht op inzage van uw dossier

Stichting de Beuk is verplicht een dossier van u als cliënt bij te houden. Stichting de Beuk volgt de wettelijke norm die hierin gesteld is. U heeft het recht om dit dossier in te zien.

Hoe krijgt u inzage en welke gegevens mag u inzien?

Wanneer u dit schriftelijk aan Stichting de Beuk vraagt krijgt u inzage. Kopieën worden alleen na een schriftelijk verzoek verstrekt. U mag alle gegevens uit uw dossier inzien die over uzelf gaan. Hieronder vallen onder meer de verslaglegging van de (betrokken) begeleider, uitslagen van onderzoeken, röntgenfoto’s en verwijsbrieven.

Aan wie wordt inzage verleend?

In beginsel wordt alleen inzage verleend aan u, dus niet aan familieleden of partners. U kunt wel iemand machtigen het medisch dossier namens u in te zien.

Ouders/verzorgers van kinderen beneden de 12 jaar mogen de gegevens van het kind inzien. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar hebben zowel het kind als de ouders/verzorgers het recht op inzage.

Inzage in gegevens van een overledene kan slechts worden verleend wanneer nabestaanden hier een aanmerkelijk belang bij hebben en de hulpverlener van mening is dat de overledene bij leven hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien een wettelijke verplichting dit vereist.

Hoe lang wordt uw medisch dossier bewaard?

De gegevens in uw dossier moeten in ieder geval 15 jaar bewaard blijven of nog langer als dit uit het oogpunt van medische zorg noodzakelijk is. Medische gegevens die zijn verkregen in het kader van een keuring worden bewaard zolang dat noodzakelijk is in verband met het doel van de keuring.

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit