Kwaliteit

Stichting de Beuk voert een kwaliteitsbeleid, dat o.a. geënt is op de kwaliteitseisen binnen het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en die de cliënten van de zorg- en dienstverlening aan de organisatie kunnen stellen. Dit beleid wordt mede ten uitvoer gebracht door het ingevoerde kwaliteitssysteem. 

Het kwaliteitsbeleid is daadwerkelijk vertaald naar alle sectoren/afdelingen van de organisatie en is formeel vastgelegd. De doelstellingen, missie en visie zijn vastgelegd in het ondernemingsplan, meerjarenbeleid en elk jaar wordt er een jaarplan opgesteld met specifieke doelen. De vorderingen worden per doelstelling met regelmaat op de agenda van de MT en RvT vergaderingen en het interne begeleidersoverleg geplaatst. 

Stichting de Beuk heeft verschillende soorten beleid in haar kwaliteitshandboek die van toepassing zijn op de organisatie, de cliënt, de leefomgeving, de medewerker en alle randvoorwaarden aan goede zorg. Dit beleid wordt periodiek getoetst door bijvoorbeeld kwaliteitsmetingen onder clienten en medewerkers. Onze kwaliteitsinstrumenten zoals tevredenheidsonderzoeken, evaluaties en interne kwaliteitsaudits maken onderdeel uit van ons leerproces. De kwaliteitsinstrumenten die wij inzetten in sluiten aan op onze kernwaarden. 

Jaarlijks laten wij die resultaten zien in ons Kwaliteitsjaarverslag, welke gepubliceerd wordt. Ook wordt jaarlijks door een onafhankelijke partij getoetst of we waarmaken waar wij voor staan. We gebruiken het normenkader HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor de juiste kwaliteitsborging. 

Verbeteren

In het proces van de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, ligt de focus op het voortdurend verbeteren van de zorgverlening. Dit ontstaat door input te verzamelen, te duiden en oog te hebben voor verbetering. Stichting de Beuk wil graag de beste en unieke zorg leveren in de regio en zich onderscheiden met haar aanbod. Daar past ons inziens een certificaat bij om aan onze cliënten, diens verwanten en stakeholders inzicht te bieden in welke mate Stichting de Beuk haar zorgverlening kwalitatief geborgd heeft.

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit