Stichting de Beuk is een gedreven zorgorganisatie die zich onderscheidt door haar kleinschalige wooninitiatieven in Enschede en Haaksbergen. Wij zijn toegewijd aan het leveren van hoogwaardige zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische achtergrond, vaak aangeduid als dubbeldiagnostiek. Onze gecontracteerde zorg wordt gefinancierd vanuit twee verschillende financieringsstromen: de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
Bij Stichting de Beuk zijn we niet alleen een zorgaanbieder, maar ook een gewaardeerde partner voor onze doelgroep in de regio. We streven ernaar om een vertrouwde en prettige omgeving te bieden waar mensen zich thuis voelen en de zorg krijgen die ze nodig hebben

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van stichting de Beuk bestaat uit drie leden en is complementair samengesteld uit personen met een sociale en organisatorische achtergrond, die elkaar aanvullen in expertise. Ter aanvulling van onze RvT en om gewenste thema’s integraal te toetsen, zoeken wij leden met expertise op financieel gebied. Het vertrek van een van onze leden, biedt ruimte binnen ons team. Binnen de RvT heerst een professionele en plezierige sfeer, gekenmerkt door een open aanspreekcultuur en wederzijds respect voor elkaars inbreng en expertise. De verhouding tussen de RvT en de directeur- bestuurder voldoet aan de Governancecode voor de sector en wordt gekenmerkt door
wederzijds vertrouwen, openheid, samenwerking en inhoudelijke gedrevenheid. Wij verwelkomen graag een nieuw lid binnen onze Raad van Toezicht en kijken uit naar een
vruchtbare samenwerking waarin we gezamenlijk streven naar de beste zorg.

Taken van de RVT

Alle leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstelling en de grondslag van Stichting de Beuk. Zij zijn gepassioneerd betrokken bij kwetsbare mensen in de samenleving waar Stichting de Beuk zorg voor draagt, en willen deze passie vertolken middels onder andere:

 • Bijdragen aan een goed functionerende RvT;
 • Het toezien op de kwaliteit van zorg en het borgen van de missie;
 • Fungeren als klankbord en adviseur van de directeur-bestuurder;
 • Het borgen van de samenhang tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de positie van cliënten, opdrachtgevers en medewerkers; Het goedkeuren van het meerjarenbeleid, de jaarverantwoording CIBG en de controle van publieke middelen, inclusief de benoeming van de accountant;
 • Toezien op de realisatie van de doelstellingen, het beleid en de algemene gang van zaken;
 • Goedkeuren van strategische besluiten en besluiten die statutair of reglementair zijn vastgelegd;
 • Bewaken van de financiële verslaglegging en toezien op de naleving van wet- en regelgeving, inclusief de Governancecode.

Inzet

De RvT vergadert doorgaans vier a vijf keer per jaar met het bestuur, waarvan één keer een in de vorm van een inspiratiebijeenkomst. Deze overleggen worden jaarlijks geagendeerd en gekoppeld aan het jaarthema en meerjarenbeleid. Tenminste eenmaal per jaar vergadert de voltallige RvT met de cliëntenraad. De voorzitter van de RvT overlegt voorafgaand aan de vergaderingen met het Bestuur. De leden worden benoemd voor de duur van vier jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar.

Wat breng je mee?

Daarnaast worden kandidaten als lid voor de Raad van Toezicht geacht te beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • Kennis van zowel bouwprocedures als financiële strategieën, met inbegrip van projectontwikkeling, financiering en projectuitvoering;
 • Een goed beeld van de ontwikkelingen en uitdagingen in de sector;
 • Affiniteit met de doelgroep in het algemeen en met de maatschappelijke doelstelling van Stichting de Beuk in het bijzonder;
 • Ervaring als toezichthouder is een pré, maar niet noodzakelijk. In dat geval dient de kandidaat bereid te zijn een opleiding tot toezichthouder in de zorg te volgen;
 • Ervaring en analytisch vermogen om snel inzicht te krijgen in vraagstukken die aan de orde zijn;
 • Een fijne collega RvT-lid zijn en een goede klik hebben met de overige RvT-leden;
 • Bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Het vermogen om onafhankelijk en kritisch te opereren als RvT-lid, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de directeur-bestuurder;
 • Het vermogen om het beleid van de Beuk en het functioneren van de directeur-bestuurder te beoordelen;
 • Integriteit;
 • Met gepaste humor lucht in discussies kunnen brengen;
 • Een proactieve, open houding en gedrag tonen met kritische zelfreflectie.

Wat bieden wij aan?

 • Een bijzonder afwisselende en uitdagende functie in eengroeiende organisatie;
 • Een zeer enthousiast team;
 • Volop kansen voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Bezoldiging binnen de WNT-norm.

Selectie- en benoemingstraject

De Raad van Toezicht werft openbaar de posities en is samen met de directeur bestuurder verantwoordelijk voor de werving en selectie van de nieuwe leden.
Medio mei vinden gesprekken met respectievelijk de raad van bestuur en een afvaardiging van de cliëntenraad plaats. Deze hebben een adviserende rol in de procedure. De formele benoeming zal uiterlijk per 1 juli 2024 plaatsvinden.

Sollicitatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt mevrouw S. Hanssen, lid van de Raad van Toezicht graag uiterlijk 30 april 2024 uw cv en een korte motivatie. U kunt reactie per e-
mail verzenden naar info@stichtingdebeuk.nl

met als onderwerp:  sollicitatie RvT 2024,

per post aan:

Stichting de Beuk
Raad van Toezicht, t.a.v. mevr. S. Hanssen
Goorseveldweg 180
7548 PP Enschede

Wij willen u alvast bedanken voor uw interesse en zien uit naar uw reactie.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.