Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2018.

Ten tijde van de afname van de enquête, omtrent het onderzoek naar de medewerkers tevredenheid waren er 21 mensen in dienst van Stichting de Beuk. Hiervan hebben 15 medewerkers deelgenomen aan het onderzoek wat maakt dat er een opkomstpercentage is gesteld van 71,4 procent. Men mag dan stellen dat het een representatief onderzoek is binnen de organisatie.

Vragen die gesteld zijn hebben te maken met diverse onderdelen van de werkzaamheden. Binnen stichting de Beuk werken diverse medewerkers met diverse achtergronden, taken en opleidingsniveau.

Alle medewerkers zijn binnen hun functie gediplomeerd en voldoen aan de competenties binnen de functie.  Niet alle medewerkers staan in directe verbinding met de zorgverlening maar elke werknemer is onderdeel van het zorgproces.

Er is bewust gekozen om een en dezelfde enquête voor te leggen aan alle medewerkers omdat de zorg die geboden wordt kleinschalig is en iedereen direct of indirect in contact staat met het zorgverleningsproces en Stichting de Beuk elke bijdrage van even grote waarde vind.

De enquête die is verstrekt aan de medewerkers is in volledige anonimiteit ingevuld, daarnaast is er gekozen voor schaalvragen om zo een gemiddeld cijfer te kunnen weergeven en open vragen om adviezen en mening te genereren.

De vraag die aan alle medewerkers gesteld is: “welk rapportcijfer zou jij geven aan Stichting de Beuk” is beantwoord door alle medewerkers met een gemiddelde van 8,7.

Categorieën enquête

De enquête die de medewerkers hebben ontvangen is ingedeeld in diverse categorieën om een algehele indruk te krijgen van de ervaringen van de medewerkers. Hieronder een opsomming van de gestelde categorieën.

 • functie
 • plezier
 • scholingsbeleid
 • hygiëne
 • veiligheid
 • CAO
 • verantwoording
 • uitdaging
 • werkdruk
 • waardering
 • ervaring leidinggevenden
 • taakomschrijving
 • werksfeer
 • arbeidsvoorwaarden primair en secundair.
 • ontwikkeling
 • beleid en organisatie

Stichting de Beuk vind het belangrijk om in ontwikkeling te blijven binnen de enquête zijn hier vragen over gesteld en kunnen we aan de hand van de onderzoeksuitslagen adviezen uitbrengen.

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit